Voedsel en spiritualiteit
Richt je op de bron van Licht
 

Taalkunde en wiskunde was één wetenschap

Vroeger was de taalkunde en de wiskunde één geheel. Het was één wetenschap. Nu is ze gescheiden maar in de taal zelf zien we nog overblijfselen van het getalsmatig denken. We zien dat bijvoorbeeld als we een opsomming zien, een reeks aan woorden. Dat is bijna hetzelfde woord als een som, een reeks aan cijfers. En het woord cijfer betekende in het Hebreeuws boek, maar het is de oorsprong van ons woord ''cijfer''.

Voor ons moderne mensen lijken taalkunde en wiskunde mijlenver uiteen te liggen. We denken echter in verschillen en niet in overeenkomsten, want dan zien we dat beide uit een oorspronkelijke gezamenlijke wetenschap zijn gekomen.


Taalkunde


Wiskunde

Predicaat

Product

Opsomming

Som

Noemen, benoemen

Noemer, nummer

Naam

Nominaal

Logos

Logica

Taal

Getal

Vertellen

Tellen

Opstel

Stelling

Metrum

Meter

Sepher (cijfer en boek)

Cijfer

Letter, literatuur

Liter

Volume (boekdeel)

Volume (inhoudsmaat)


Magnesium als voorbeeld

In de materiële wereld bestaat alles uit getallen. Neem het mineraal magnesium, wat een belangrijk voedingsmineraal is voor mensen. Het zorgt ervoor dat we een goede botaanmaak hebben. En het zorgt voor rust en harmonie in het denken en voelen. 

Het heeft het atoomgetal 12. Atoomgetal is het aantal protonen wat in het centrum van een kern van een stof ligt. 

Iedere stof, ieder element heeft ook zijn eigen neutrongetal. Het aantal neutronen, plus het aantal protonen geeft als uitkomst het atoomgewicht van een stof. 

Magnesium heeft een afgrond atoomgewicht van 24.305. Maar dat zegt nog niet alles, want elke stof heeft een andere dichtheid. De dichtheid van magnesium is 1.738g/cm3.

Al deze mathematisch atomaire eigenschappen maken dat de protonen, neutronen en elektronen samen de stof magnesium zijn. 

En zo heeft elk element een hele reeks getalsverhoudingen. De hele materiële wereld is aldus terug te voeren op de basis van getalsverhoudingen tussen elektronen, protonen en neutronen.


Alles is getalsverhoudingen

Dat de materiële wereld uitsluitend is opgebouwd middels getalsverhoudingen, is geen nieuw inzicht. Dat wist Pythagoras al. Hij zei al dat er niets anders in de wereld is dan getallen en hun verhoudingen tot elkaar.

Het getal 1 is een ondeelbaar punt.

Uit de eenheid kwam de tweeheid voort, doordat de eenheid zichzelf overdacht. Dat staat eigenlijk voor: Uit 

God kwam de mensheid voort, doordat God zichzelf overdacht, en God schiep de mens naar zijn evenbeeld. God heeft de mens afgespiegeld naar zijn eigen gedachte over zichzelf.

Het getal twee is een lijn tussen twee punten.

Het eendimensionale is een punt, dus het tweedimensionale is een lijn. 1 en 2 blijven verbonden, dat is een wiskundige manier van zeggen: God laat niet varen de werken zijner handen.

Het getal 3 is het enige getal wat de som is van zijn voorgangers, namelijk 1 + 2 = 3.

Wij leven in de 3D-werkelijkheid. In onze wereld komt alles in drie, zoals man-vrouw-kind.


De heilige Drie-eenheid

Drie is daarom een heilig en harmoniserend getal, volgens Pythagoras en zijn volgers. Pythagoras was niet alleen wiskundige maar ook een spiritueel leraar. Hij had een school in Zuid-Italië, omdat Griekenland destijds te gevaarlijk was voor spirituele filosofen. 

Elke dag waren er rond de 600 leerlingen in zijn school, zo vertelt de overlevering. Volgens Diogenes Laertius heeft Pythagoras drie boeken geschreven, maar die zijn alle drie verbrand.

Het getal drie wordt uitgebeeld als de driehoek.

Het getal 4 is een dubbele driehoek. Als je een gelijkzijdige driehoek spiegelt op de basis, krijg je een vierkant of ruit.

Over het getal 4 zei Pythagoras: “Verlang naar het goede, dat zal u op het spoor van de goddelijke deugd brengen, neem bij haar die onze ziel de vierheid heeft gegeven, bron van de eeuwige natuur!”

Het vierkant is de basis van een piramide, de basis van een tempelbouwwerk, maar dan op het spirituele vlak, in je eigen microkosmos. Vanuit deze basis kun je opstijgen naar het volgende levensveld.

Verder is 1+2+3+4 opgeteld 10, en 10 symboliseert de voleindigheid. 

Voor de Pythagoreërs was 10 het meest heilige getal, maar het symbool voor 10 was de gelijkzijdige driehoek, ook een heilig getal.


Het getal 5

Het getal 5 werd gesymboliseerd door het pentagram en was het geheime herkenningsteken van Pythagoreërs, aanhangers van Pythagoras. De vijfhoek waarin de pentagram staat lijkt ook veel op het sterrenbeeld voerman. Pythagoras zijn boeken zijn verbrand maar er is nog een tekst bewaard gebleven, namelijk ''de gulden verzen''. Daar verwijst hij naar de boeken. De tekst gaat als volgt

U zult uw ziel genezen en uit dit kwaad redden. Maar houdt u verre van de voeding die wij u in de 'Reinigingen' en 'Verlossing van de Ziel' hebben genoemd. Bedenk dit alles wanneer u kiest, en plaats het beste inzicht bovenaan de Voerman van de wagen. Wanneer u het lichaam verlaat en in de vrije ether terecht komt, zult u onsterfelijk zijn, een onsterfelijke god, niet meer sterfelijk.”

Nu is het zo dat het sterrenbeeld voerman ongeveer de vorm heeft va een vijfhoek. Dit is één van de meest duidelijke sterrenbeelden die we 's nachts kunnen zien. 

De voerman, in de vorm van een pentagram, is het leidende beginsel op het nieuwe onsterfelijke lichaam. Je hebt dus eigenlijk 2 pentagrammen, de aardse en de hemels. en 5+5 =10, dus vandaar dat 10 zo'n heilig getal was bij Pythagoras. 

Het pentagram is een mooie weerspiegeling van de goddelijke proporties, de gulden snede. Als je de punten verbindt aan de binnenkant van het pentagram, ontstaat er weer een pentagram, en dit gaat zo door in het oneindige. Alle rozen zijn volgens deze formule van goddelijke proporties opgebouwd.


De 5 elementen

Het pentagram is verder ook een symbool van de 5 elementen, aarde, water lucht en vuur zijn de vier elementen waaruit de wereld is opgebouwd. Deze elementen worden vaak door filosofen genoemd, en zijn eigenlijk bekend bij iedereen.

Voor spirituele mensen is er altijd een vijfde element geweest, een element dat de driedimensionale wereld ontstijgt. Dit element wordt nu ontkend in zijn bestaan door de wetenschap, maar eind 19e eeuw gingen wetenschappers er wel vanuit dat het bestaat. Het vijfde element is ether.


Muziek is getal

Terug naar de getallenleer. Ook de muzikale verhoudingen tussen noten zijn gebaseerd op dezelfde getalsverhoudingen als die van de gulden snede, of goddelijke proporties. 

Muziek is een trilling van snaren en blaasinstrumenten, maar de harmonieën tussen de verschillende trillingen staan dus ook in goddelijke verhoudingen tot elkaar. 

Deze verhouding is terug te vinden op elke gitaarhals. De boventonen zijn het helderst en het mooist op de plek waar de gulden snede het aangeeft.

De beste musici zijn hen die de goddelijke proporties aanvoelen, uit de ether oppikken en op hun instrument vertolken.


Kleuren zijn getallen

Zelfs kleuren zijn een getal, want elke breking van het licht in meerdere lichtverschijnselen, zoals kleuren staat in verband met een golflengte. 

Geel heeft bijvoorbeeld de golflengte 575–585 nm en de frequentie 521–512 Thz. Zo heeft elk natuurverschijnsel zijn eigen kleurenpalet. 

Daarom is het ook zo dat de etherische lichamen hun eigen getallen hebben, van veel ijlere frequenties en dichtheden dan materiële stoffen.

Helaas ontbreekt het thans de wetenschappers aan meetinstrumenten om de ijlere lichamen van mensen te meten, anders hadden we kunnen waarnemen dat spirituele mensen een heel ander microkosmos hebben dan niet spirituele mensen, en dan hadden we daar nog beter onderzoek naar kunnen gaan doen.


Voedsel heeft getalsfrequentie, dichtheid, en lichtfrequentie.

Dus als we voedsel eten, eten we echt bepaalde frequenties op, die in ons worden omgezet tot een nieuwe frequentie, die bij onze lichamen past. 

Als we daarmee rekening houden, zien we in dat het geen zin heeft om chemisch, synthetisch, en dierlijk voedsel in te nemen. 

De frequentie van ons lichaam en een dierlichaam lopen te ver uiteen. De frequentie van industriële stoffen, synthetische stoffen zijn niet bedoeld als voedsel voor de mens.

Zelfs eieren zijn alleen goed om met mate in te nemen, maar melk is altijd zo geproduceerd in dieren dat het veel opneembare stoffen bevat, net als honing, dus dat kunnen we wel innemen. 

Melk is bedoeld als voedingsstof voor andere dieren, maar ook mensen kunnen er gebruik van maken, mits zij in vriendelijke verhouding met de dieren leven.


Wat at Pythagoras?

Wat betreft de voeding die Pythagoras heeft genoemd, is het jammer dat zijn boeken zijn verbrand. Maar we weten wel uit verschillende bronnen wat hij zelf at, dus daar zit het antwoord. 

Pythagoras was een vegetariër, en at slechts heel soms vis. Vlees eten deed hij totaal niet, en dat is voor spirituele mensen logisch. 

Ook is bekend dat Pythagoras vooral rauwe groenten at, en geen wijn maar water dronk. Hij heeft eens gezegd, en dat is door Diogenes Laertius opgetekend, dat gekookte voeding dode voeding wordt, waar het lichaam niets meer aan heeft.

Verder is bekend dat Pythagoras de verjongingskruiden aanraadde. In Griekenland en Italië groeit een sterk verjongingskruid, namelijk rozemarijn. 

Dit kruid heet in het Latijn Rosmarinus officinalis, en alle kruiden die eindigen op officinalis, zijn van oudsher medicijnen. Rozemarijn is zeer goed voor de hersenen

Als je het dagelijks gebruikt ga je er scherper van denken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het goed is voor het geheugen, tegen angstgevoelens, tegen depressie, en het is goed voor het neuronale systeem in de hersenen.

In zijn tijd was het vrij bijzonder om alleen rauw plantaardig voedsel te eten, dus Pythagoras was zijn tijd ver vooruit.


Liters letters gieten de waarheid als water

Woorden als liter en letter hebben etymologisch gezien één basiswoord. Dat geldt voor alle woorden uit het schema aan het begin van dit artikel. 

Letters en woorden worden door de mens met wijsheid en kennis gevuld. En liter is een inhoudsmaat, dat waarmee we meten hoeveel we vullen. Dat geeft aan dat de liter het logische basiswoord is voor letter.


Het getal vertelt een taal

Wat eens alleen nominaal was heeft nu een naam. Daarom is ook het woord volume het woord voor boekdeel. Het getal is de taal geworden. 

Eerder zeiden we dat 1+2+3+4=10. In woorden is dat, 


De goddelijke eenheid(1), die de mensheid naar zijn evenbeeld(2) schiep, kan door de heilige drie-eenheid(3), vanuit de basis(4) tot voleinding(10) worden gebracht. 


Dat betekent eigenlijk dat de mens aan het goddelijke kan deelnemen. Zo wordt een som van cijfers, een opsomming van wijsheid. 

Zo wordt een wiskundige stelling, een opstel. En zo zijn de taalkunde en wiskunde verbonden, spiegelen ze elkaar.


De logica van de logos

De logica is een optelsom van redeneringen. En de logos, de woorden die de waarheid uittekenen, zijn de uitkomst van een logische stelling. Al deze wiskundige stellingen bijeen gebracht, vormen een opstel. 

Dit opstel gaat leven door de gulden snede van het pentagram. Als de mens, waarvoor het pentagram een duidelijk symbool is, een ware redenering leest, blaast hij er leven in, en zet hij het in de ether, waardoor de waarheid zich verspreidt. Want de waarheid heeft de juiste lichtfrequentie, die resoneert met de bewustzijnsfrequentie van de mens.


Bronnen Taalkunde en wiskunde waren één wetenschap

  • Pythagoras: http://jwilson.coe.uga.edu/EMAT6680Fa06/Hobgood/Pythagoras.html
  • Rozemarijn goed voor neuronen: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23085339/
  • Rozemarijn goed voor geheugen, tegen angst en tegen depressie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29389474/
  • Boek: Diogenes Laertius Lives of eminent philosophers (hoofdstuk over Pythagoras)
  • Frequentie van geel: wikipedia